دسته: ویدئو

تدریس تکنیکی و فوق ترکیبی زیست کنکور دکتر اکبری

تدریس تکنیکی عربی

تدریس تکنیکی مبحث تصاعد مهندس امیر مسعودی

تدریس تکنیکی از مبحث مکانیک کنکور توسط مهندس مسعودی

تدریس تکنیکی دین و زندگی

تدریس تکنیکی ادبیات