فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۹۴

فهرست حذفیات منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ در دروس عمومی و اختصاصی گروههای آزمایشی علوم ریاضی،علوم تجربی و علوم انسانی توسط سازمان سنجش آموزش کشور به شرح زیر اعلام شد:

 

         الف) دروس عمومی

 

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

قرآن و تعلیمات دینی۲ (دینوزندگی ۲)

۲۲۲

دوم

۹۱

۱- فعالیت ها شامل:

نمونه یابی درصفحه ۱۱- خودکاوی درصفحات ۸۹ ، ۹۰ و ۱۱۸ – مقایسه در صفحه ۹۱- ذکرنمونه ها در صفحات ۱۰۶ ، ۱۱۷ و ۱۲۹- تطبیق در صفحات ۱۱۹ و ۱۵۱- همفکری در صفحه ۱۲۸ – تفکر در آیات درصفحه ۱۳۰- بررسی در صفحات ۱۳۱ ، ۱۶۷ و۱۸۰

۲- پیشنهاد­ها در صفحات ۱۴ ، ۲۸ تا ۳۱ ، ۴۱ ، ۵۹ ، ۶۷ ، ۷۵ ، ۸۳ ، ۱۰۹ ، ۱۲۳ ، ۱۳۳ ، ۱۴۳ ، ۱۵۹ ، ۱۸۷ و ۱۸۹

۳- یادآوری­ها در صفحات ۲ تا ۳ ، ۱۰۱ و ۱۱۱

۴- شعر صفحه ۱۵

۵- پاورقی­های کتاب

۶- ترجمه­هایی که در مقابل آیات درکتاب نوشته شده است.

۷- گام­ها در صفحات ۲۷ ، ۴۷ ، ۹۷ ، ۱۰۸ ، ۱۲۳ ، ۱۴۲ ، ۱۵۸ ، ۱۷۳ و ۱۸۸

۸- بیشتر بدانیم درصفحات۲۳ ، ۲۵ تا ۲۷ ، ۵۷ تا ۵۸ ، ۹۳ تا ۹۶ ،۹۹، ۱۲۰تا۱۲۲ ، ۱۴۱ تا ۱۴۲ ، ۱۵۳تا۱۵۷ ، ۱۷۱تا ۱۷۲ ،۱۸۵تا۱۸۶

 9- مطالب نوشته شده در کادر آبی: صفحات ۸ تا ۱۱ و ۱۹ تا ۲۱ و ۳۹ تا ۴۰

 

 

 

 

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

قرآن و تعلیمات دینی ۳

(دین وزندگی ۳ )

۲۵۱

سوم

۹۲

۱- فعالیتها شامل:

بررسی در صفحات ۱۵، ۳۰، ۱۰۲، ۱۷۶ , ۱۹۰، ۲۰۲،

جستوجو در صفحه ۳۹

راه حل در صفحه ۱۹۲

شناسایی عوامل در صفحه ۲۰۳

تطبیق در صفحات ۴۲، ۴۴، ۸۸، ۱۳۹

خودارزیابی در صفحات ۱۱۳، ۱۶۱، ۱۷۸

مقایسه در صفحه ۱۲۰

اندیشه در صفحه ۱۳۸

طبقهبندی در صفحه ۱۸۹

۲- برای مطالعهها : در صفحات ۱۵ تا ۱۶، ۲۸ تا ۲۹، ۳۳، ۳۴ تا ۳۵، ۴۱، ۴۴ تا ۴۶، ۵۶ تا ۵۷، ۶۵ تا ۶۶، ۷۸، ۹۰ تا ۹۱، ۹۲، ۹۹، ۱۰۱ تا ۱۰۲، ۱۲۰ تا ۱۲۱، ۱۲۶ تا ۱۲۹، ۱۴۰، ۱۵۰ ، ۱۶۲ تا ۱۶۳، ۱۷۴، ۱۸۱ تا ۱۸۲، ۱۹۲ تا ۱۹۵، ۲۰۵، ۲۰۷ تا ۲۱۲

۳- پیشنهادها : در صفحات ۳۵، ۴۷، ۵۷، ۷۲، ۹۳، ۱۰۶، ۱۱۵، ۱۳۱، ۱۴۱، ۱۶۵، ۱۸۳، ۱۹۵

۴- گامها : در صفحات ۱۸، ۷۱، ۱۰۷، ۱۳۰، ۱۵۱، ۱۶۶، ۲۰۶

 5- یادآوریها : در صفحات ۶ تا ۷، ۱۵۴، ۱۶۸ تا ۱۶۹

۶- ترجمههایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

۷- پاورقیها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

معارف اسلامی

( دین وزندگی )

۱/۲۸۵

پیشدانشگاهی

۹۳

۱- فعالیتها شامل :

– بررسی در صفحات ۲۸، ۵۱ ، ۵۹، ۶۱, ۷۲، ۹۶ – برنامهریزی در صفحه ۶۲ – پیشنهاد در صفحه ۲۰، ۲۹، ۴۰، ۷۷ ,۸۸-ذکر نمونهها در صفحه ۴۷- خودارزیابی در صفحات ۳۴،۳۶،۶۹، ۷۳- هماندیشی در صفحات ۹۳و ۹۸, مقایسه در صفحه ۳۳, پیام آیات در صفحه۲۴, یادآوری در صفحه۳

۲- برای مطالعه: در صفحات ۱۰ تا ۱۲، ۱۹ تا ۲۰, ۵۳ تا ۵۴, ۶۳، ۷۵ تا ۷۶، ۹۵،۹۷ تا۹۸، ۹۹ تا ۱۰۲, ۱۱۰ تا ۱۳۸

۳- ترجمههایی که در مقابل آیات نوشته شده است.

۴- پاورقیها

۵- کتابنامه

 

 

 

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

عربی ۲ کلیه رشته­ها (به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)

 

۱/۲۲۴

دوم

۹۱

– بخشهای الصورالجمالیه فی القرآن الکریم فی رحاب نهج البلاغه و فی ظلال الدعاء

– تمامی متون تحت عنوان «کَـیـفَ» در هر ده درس کتاب

– مبحث اسماء خمسه

– مبحث «اشعهُالقمـرِالفِضّـیَّـهُ» (جایگاه صفت در ترکیب اضافی)

– مبحث تطابق عدد و معدود

عربی۳ کلیه رشتهها (به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)

 

۱/۲۵۴

سوم

۹۲

–          – نوع تقسیم حال:«حال فعلیه و اسمیه»

–          – مبحث«واو حالیه»/ مبحث (ماضی+ماضی=ماضی بعید یا ماضی ساده) و(ماضی+مضارع= ماضی استمراری)

–          – نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ»

–          – فعل مضاعف

–          – اسماء خمسه

–          – پاورقی درباره نکره مقصوده بودن (ایّ) و (ایّه)

–          – بحث توابع(عطف بیان و صفت)

–          – متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثانی و بَعدَ مُرورِ زَمَن

–          – معتلات مزید؛

–          – فعل استثنایی «رای،یری، رؤیهً، رَبه همراه مشتقات آن» ؛

–          – معتلات مجهول مانند: قیلَ، یُـقالُ ؛

–          – اعراب تقدیری اسم مختوم به ضمیر متکلم ی مانند نِعمَتی ؛

–          – تشخیص نوع اعلال و تشخیص ماقبل اعلال؛

–          – تشخیص حروف اصلی در معتلات؛

–          – ذکر نوع مفعول مطلق در «ایضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعهً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ…»؛

–          – – نکته های صفحه ۶۱ (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول صفحه ۶۲)؛

–          – متن داستانی خانواده آقای مجدّی؛

–          – واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛

–          – بخش ملحقات در انتهای کتاب

 

 

 

 

ب) دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

شیمی ۲ و آزمایشگاه

۱/۲۲۷

دوم

۹۱

– مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.

– نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب های آلی جزو هدف های برنامه درسی شیمی نیست.

شیمی ۳ و آزمایشگاه

۱/۲۵۷

سوم

۹۲

شیمی

۱/۲۸۹

پیش دانشگاهی

۹۳

آمار و مدلسازی( علوم ریاضی)

۳/۲۳۴

دوم

۹۱

فصل هشتم

فیزیک (۱) و آزمایشگاه

۲/۲۰۶

اول

۹۰

– قسمتهای مطالعات آزاد، پیوستها، آونگهای مخروطی، حرکتهای دورانی در سطح قایم

– زندگینامهها، سرگذشت دانشمندان

فیزیک (۲) و آزمایشگاه

۲/۲۲۶

دوم

۹۱

فیزیک (۳) و آزمایشگاه ( علوم ریاضی)

۴/۲۵۶

سوم

۹۲

فیزیک ( علوم ریاضی)

۲/۲۹۳

پیشدانشگاهی

۹۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

زیست­ شناسی و آزمایشگاه ۱ (دوم)  

۱/۲۳۱

دوم

۹۱

بخشهای بیشتر بدانید،جدول­ها، پانویس صفحات و پیوستهای کتاب

زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ (سوم)

۱/۲۶۱

سوم

۹۲

زیست شناسی

۲/۲۹۰

پیش دانشگاهی

۹۳

آمار و مدلسازی ( علوم تجربی)

۵/۲۵۸

سوم

۹۲

فصل هشتم

فیزیک (۱) و آزمایشگاه

۲/۲۰۶

اول

۹۰

قسمتهای مطالعات آزاد، پیوستها، آونگهای مخروطی، حرکتهای دورانی در سطح قایم

زندگینامهها، سرگذشت دانشمندان

فیزیک (۲) و آزمایشگاه

۲/۲۲۶

دوم

۹۱

فیزیک (۳) و آزمایشگاه (علوم تجربی)

۳/۲۵۶

سوم

۹۲

فیزیک (علوم تجربی)

۱/۲۸۸

پیشدانشگاهی

۹۳

شیمی ۲ و آزمایشگاه

۱/۲۲۷

دوم

۹۱

– مطالب بیشتر بدانید، آزمایش کنید.

– نامگذاری فراتر از کتاب درسی به ویژه برای ترکیب های آلی جزو هدف های برنامه درسی شیمی نیست.

شیمی ۳ و آزمایشگاه

۱/۲۵۷

سوم

۹۲

شیمی

۱/۲۸۹

پیش دانشگاهی

۹۳

 

 

 

د) دروس تخصصی گروه علوم انسانی  

 

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

حذفیات و ملاحظات

عربی ۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

 

۲/۲۲۴

دوم

۹۱

– در بخش های الاضواء القرآنیه و فی رِحابِ نهج البلاغه فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده می­شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نیز درج شده باشد.

– واژه های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛

عربی۳ رشته ادبیات و علوم انسانی

۲/۲۵۴

سوم

۹۲

– بخش های الصُوَرُ الجَمالیّه فی القرآن الکریم و فی رِحابِ نهج البلاغه و فی ظِلالِ الدُعاء

– تشخیص نوع اعلال؛

– تشخیص ماقبل اعلال؛

– تشخیص حروف اصلی در معتلات؛

– ذکر نوع مفعول مطلق در «ایضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعهً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ…»؛ به عنوان نمونه: درس ۷ص۷۹ بخش کارگاه شماره ۳ «کلمه کثیراً گاهی در جمله نقش مفعول مطلق را ایفا می کند.»

– واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛

– بخش ملحقات در انتهای کتاب.

 

 

عربی رشته ادبیات و علوم انسانی

 

۱/۳۱۶

پیشدانشگاهی

۹۳

– ملحقات جمع سالم

– کلیه پاورقی­ها

– درس ۸ ص۶۷ بخش قواعد دو سطر «و قد یکون العامل اسماً…» تا «بغیر الحق»

 

6 نظر

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *