جزوه زیست سوم (نکات کامل فصل به فصل)

دانلود جزوه زیست سوم

فصل ۱ – ایمنی بدن

فصل ۲ – دستگاه عصبی

فصل ۳ – حواس

فصل ۴ – هورمون ها ودستگاه درون

فصل ۵ – ماده ژنتیک

فصل ۶ – کروموزوم ها و میتوز

فصل ۷ – میوز ها و تولید مثل جنسی

فصل ۸ – ژنتیک و خواستگاه آن

فصل ۹ – تولید مثل در گیاهان

فصل ۱۰ – رشد و نمو گیاهان

فصل ۱۱ – تولید مثل و رشد و نمو جانوران

118 Comments

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس تلفنی