برچسب: معرفی رشته فلسفه

نحوه تدریس استاد احمدی در رشته فلسفه قسمت (۲)

نحوه تدریس استاد احمدی در رشته فلسفه قسمت (۲) البته‌ در دوره‌ کارشناسی‌ رشته‌ فلسفه‌، دانشجویان‌ بیشتر شناخت‌ مفصلی‌ درباره‌ تاریخ‌ فلسفه‌ غرب‌ به‌ دست‌ می‌آورند؛ یعنی‌ سیر تاریخی‌ فلسفه‌ را از فلسفه‌ یونان‌ تا…

نحوه تدریس استاد احمدی در رشته فلسفه قسمت (۱)

نحوه تدریس استاد احمدی در رشته فلسفه قسمت (۱) مقدمه ای بر معرفی رشته فلسفه : “فلسفه به انسان کمک می‌کند تا به اوج کمال نایل آید و به سعادت که از طریق نیل به…
تماس تلفنی