برچسب: نکات تستی

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۷)

تکنیک های تست زنی به زبان استاد احمدی قسمت (۷) اگر در تستی توانستید با اطمینان دو گزینه را حذف کنید احتمال پاسخ درست شما ۵۰% است که به ریسکش می ارزد و احتمال خوبی…
تماس تلفنی